Odpowiedzialność korporacyjna

Wielu z naszych klientów wdrożyło programy, w ramach których zobowiązują się dążyć do ambitnych celów w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

Jako główni dostawcy rozumiemy, jak ważne jest wspieranie ich w działaniach ukierunkowanych na zrównoważoną transformację w obrębie łańcuchów dostaw. Nasze własne programy dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej nie tylko umożliwiają wspieranie naszych klientów, ale również pomagają redukować koszty stałe oraz zdobyć miano zaufanego członka społeczności.

Środowisko naturalne

Doskonale znamy środowisko, w którym pracujemy. Dlatego nasze przedsiębiorstwo w ramach strategicznego planowania biznesowego zaangażowało się w redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez proces ustawicznej poprawy. Uwzględnia on:

W miarę możliwości korzystanie z bezpiecznych dla środowiska i ekologicznych zasobów oraz produktów wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub nadających się do recyklingu.

Promowanie naszej polityki środowiskowej wśród dostawców, przewoźników i innych podmiotów działających w imieniu naszego przedsiębiorstwa w nadziei, że oni również przyjmą nasze odpowiedzialne i czynne podejście do kwestii związanych z ochroną środowiska.

Maksymalizacja użycia zasobów i minimalizacja marnotrawstwa

Aktywna praca z klientami, pracownikami i dostawcami, aby wykorzystywać szanse otwierane przez nowe techniki i zmodernizowane procesy technologiczne w celu dalszego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Edukacja, szkolenia i motywowanie naszych pracowników, aby uświadamiać im potencjalny wpływ ich działań na środowisko oraz roli jaką pełnią w redukowaniu negatywnego wpływu naszego przedsiębiorstwa na środowisko.

Analiza zużycia energii i wody oraz w stosownych przypadkach inwestycja w rozwiązania techniczne umożliwiające ich oszczędzanie i zwiększenie wydajności zużycia.

Zarządzanie wpływem na środowisko, w szczególności zapobieganie emisji zanieczyszczeń, jako nieodłączna część naszego systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. Ustalenie kierunków z wymiernymi celami w zakresie ograniczenia emisji i marnotrawstwa jest kluczowym elementem naszych systemów.

Przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony środowiska i innych wymogów związanych z zagadnieniami środowiskowymi, do których nasze przedsiębiorstwo musi się stosować.

Te cele środowiskowe i ich skuteczność są oceniane okresowo i poddawane rewizji, aby uwzględnić zmieniające się warunki.

Kodeks etyki biznesowej

Essentra PLC's Ethics Code
Kodeks etyki biznesowej Essentra PLC w pliku PDF 0.14MB

Firma Essentra prowadzi swoją międzynarodową działalność z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i ustawowych, a także najwyższych standardów dotyczących etycznego prowadzenia działalności biznesowej.

Kodeks etyki biznesowej Essentra (kodeks) opisuje nasze stanowisko i oczekiwania odnośnie kluczowych kwestii dotyczących zarządzania i zgodności z przepisami. Obowiązuje on wszystkich naszych pracowników na całym świecie – zarówno tych pracujących w zakładach produkcyjnych jak i biurach. W Kodeksie opisano zagadnienia takie jak zwalczanie korpucji, konflikty interesów, wykorzystanie poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi itp.

Stosujemy program szkoleniowy, którego celem jest promowanie świadomości wśród pracowników na temat ich obowiązków i działania zgodnie z kodeksem.