FDA

Wstępna lista HPHC amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) podzielona jest na dwie główne części: bezpośrednio wdychany dym i tytoń.

Bezpośrednio wdychany dym

Zestaw badań obejmuje:

Akrylamid Akrylamid
Amoniak Amoniak
Aromatyczne aminy 1-aminonaftalen, 2-aminonaftalen, 4-aminobifenyl, o-toluidyna, o-anizydyna, 2,6-dimetyloamina
Kwas kawowy Kwas kawowy
Karbonyle Formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akroleina, krotonaldehyd, keton etylowo-metylowy, propionoaldehyd, n-butyroaldehyd
Chlorowane dioksyny / furany Chlorowane dioksyny / furany
Karbaminian etylu Karbaminian etylu (uretan)
Cyjanowodór HCN
Heterocykliczne aromatyczne aminy (Aza-areny) A-a-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indol), Glu-P-1 (2-amino-6-metyldipirydo[1,2a:3’,2’-d]imidazol), Glu-P-2 (2-amino-dipirydo[1,2a:3’,2’-d]imidazol), IQ (2-amino-3-metylimidazo[4,5-f]chinolina), MeA-a-C (2-amino-3-metyl)9H-pirydo[2,3-b]indol), Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetyl5H-pirydo[4,3-b]indol), Trp-P-2 (1-metyl-3-amino-5H-pirydo[4,3-b]indol), PhIP (2-amino-1-metyl-6-fenylimidazo[4,5-b]pirydyna)
Hydrazyna Hydrazyna
Rtęć Rtęć (Hg)
Metale Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni), selen (Se), kobalt (Co), beryl (Be)
Metale Polon 210 (Po210)
Metale Uran 235 (U235), uran 238 (U238)
Nikotyna, tlenek węgla (CO) Nikotyna, tlenek węgla (CO)
Fenole Katechol, o-krezol, m- i p-krezol, fenol
Policykliczne Węglowodory Aromatyczne (PAH) Naftalen, chryzen, 5-metylchryzen, benz[a]antracen, benz[j]aceantrylen, benzo[b]furan, benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[c]fenantren, cyklopenta[c,d]piren, dibenz[a,h]antracen, dibenzo[a,e]piren, dibenzo[a,h]piren, dibenzo[a,i]piren, dibenzo[a,l]piren, indeno[1,2,3-cd]piren
Substancje półlotne Chinolina, styren
Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA) 4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydyl)-1-butanon (NNK), N-nitrozonornicotyna (NNN)
Lotne nitrozaminy N-nitrozodietanoloamina (NDELA), N,N-nitrozodimetyloamina (NDMA), N-nitrozopiperydina (NPIP), N-nitrozopirolidyna (NPYR), N,N-nitrozodietyloamina (NDEA), N,N-nitrozometyloetylamina
Lotne związki organiczne (VOC) 1,3-butadien, benzen, toluen, izopren, akrylonitryl, acetamid, tlenek etylenu, tlenek propylenu, chlorek winylu, etylobenzen, furan, octan winylu, nitrometan, 2-nitropropan, nitrobenzen

Tytoń

Zestaw badań obejmuje:

Nazwa badania Co sprawdzamy
Amoniak Amoniak
Aflatoksyna B1 Aflatoksyna B1
Karbonyle Formaldehyd, acetaldehyd, krotonaldehyd
Kumaryna Kumaryna
Karbaminian etylu (uretan) Karbaminian etylu (uretan)
Rtęć Rtęć (Hg)
Metale Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni), selen (Se), kobalt (Co), beryl (Be)
Metale Polon 210 (Po210)
Metale Uran 235 (U235), uran 238 (U238)
Nikotyna i poszczególne alkaloidy Nikotyna, nornikotyna, anabazyna (GC / MS)
Policykliczne aromatyczne węglowodory (PAH) Naftalen, chryzen, benzo[a]antracen, benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, dibenzo[a,h]antracen, indeno[1,2,3-cd]piren
Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA) 4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydyl)-1-butanon (NNK), N-nitrozonornicotyna (NNN)
Lotne nitrozaminy N-nitromorfolina (NMOR), N-nitrozosarkozyna (NSAR)