Regulamin korzystania ze strony

Regulamin korzystania ze strony

Niniejsza witryna internetowa jest własnością firmy Essentra Packaging Ltd („my”, „nas” i „nasza”, zależnie od kontekstu) i jest przez nią lub w jej imieniu utrzymywana. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 05444653, a siedziba naszej firmy mieści się pod adresem Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU. Nasz numer VAT to GB 243 2909 68.

Sposób korzystania z niniejszej witryny internetowej podlega zapisom poniższego Regulaminu („Regulaminu korzystania ze strony”), który akceptujesz, korzystając z tej witryny. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania ze strony i upewnić się, że jest ona dla Ciebie zrozumiała przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać od dnia, w którym zostaną opublikowane na naszej witrynie internetowej, dlatego należy regularnie sprawdzać tę stronę na wypadek aktualizacji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe i wszystkie inne prawa do zawartych w tej witrynie materiałów są naszą własnością lub zostały na niej zamieszczone za zgodą posiadaczy tych praw. Zastrzegamy sobie prawo do wszystkich treści, których jesteśmy właścicielami. 

Jeśli nabędziesz jakiekolwiek prawa do niniejszej witryny internetowej, zgadzasz się przekazać te prawa nam, w skali ogólnoświatowej, oraz bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzec się wszelkich ewentualnych praw moralnych do tej witryny.

Możesz pobierać, zapisywać oraz drukować fragmenty treści zawartych na niniejszej witrynie internetowej wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno Ci powtórnie publikować, przesyłać dalej, redystrybuować, modyfikować, publikować, stosować inżynierii wstecznej ani tworzyć prac pochodnych z całości lub jakichkolwiek fragmentów treści zawartych na tej witrynie internetowej, jak również wykorzystywać tej witryny do celów handlowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Nie wolno Ci wykorzystywać prezentowanych na tej witrynie internetowej informacji ani żadnych innych materiałów w celach innych, niż zapewnienie ogólnych informacji na temat naszej firmy oraz oferowanych przez nią produktów.

Regulamin korzystania ze strony

Z niniejszej witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie należy używać niniejszej witryny internetowej w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego, lub który mógłby być w jakikolwiek sposób nielegalny lub sprzeczny z prawem.

Nie należy świadomie zarażać niniejszej witryny wirusami ani wprowadzać innych krzywdzących, złośliwych lub technologicznie szkodliwych treści. Nie należy bez upoważnienia podejmować prób uzyskania dostępu do naszej witryny, jak również do serwera, na którym jest ona przechowywana ani do żadnego innego komputera serwerowego czy bazy danych połączonych z naszą witryną.

Nie należy zamieszczać łącza do naszej strony internetowej ani wyświetlać treści z niej pochodzących w otoczeniu materiałów niepochodzących od nas bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Informacje, dostępność i korzystanie

Mimo iż dokładamy starań, aby zawarte na naszej witrynie internetowej materiały były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, wszelkie materiały na tej witrynie zostały na niej zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i zaleca się zweryfikowanie zgodności z prawdą wszelkich informacji przed ich wykorzystaniem. Nie aktualizujemy/poprawiamy, nie zamierzamy aktualizować/poprawiać i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za aktualizację/poprawianie wszelkich informacji zamieszczonych na tej witrynie, dlatego nie należy zakładać, że są one poprawne albo aktualne po upływie dnia ich publikacji.

Nasza witryna internetowa może oferować automatyczne łącza do innych witryn. Nie przyjmujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczone na stronach, do których łącza znajdują się na naszej witrynie, dlatego przed skorzystaniem z takiej strony, zalecamy zapoznanie się z regulaminem każdej strony, której łącze klikniesz.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia niniejszej witryny internetowej bez wcześniejszego powiadomienia. Błędy, przerwy oraz opóźnienia w funkcjonowaniu strony mogą wystąpić w dowolnej porze. Niniejsza witryna internetowa jest udostępniona w jej aktualnej postaci bez żadnych gwarancji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć w zawartych w tej witrynie informacjach, przerw w jej dostępności, czy też szkód spowodowanych w Twoim systemie komputerowym albo utraty danych spowodowanej pobraniem jakichkolwiek materiałów z niniejszej witryny. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, utratę zysków, ani jakiekolwiek inne wyjątkowe szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej.

Dokładamy wszelkich starań, aby tak się nie stało, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że witryna ta jest wolna od wirusów komputerowych, koni trojańskich czy innych szkodliwych treści lub że korzystanie z niej nie spowoduje uszkodzeń komputera. Przed skorzystaniem ze strony należy się upewnić, że posiadasz odpowiedni sprzęt, zabezpieczenia oraz oprogramowanie antywirusowe.

Dostęp do tej witryny i zamieszczonych na niej informacji nie stanowi oferty handlowej ani zaproszenia do subskrybowania czy jakiejkolwiek innej formy nabycia lub zbycia udziałów lub innych papierów wartościowych Essentra plc. Wcześniejsze wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia zbliżonych rezultatów w przyszłości, a osoby rozważające te kwestie powinny skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym lub skorzystać z innych stosownych źródeł doradztwa.

Nabywanie towarów i usług

W przypadku nabycia towarów i usług na którejkolwiek z witryn internetowych, które znalazłeś po kliknięciu łącza na naszej witrynie, należy przed dokonaniem zakupu zapoznać się z pełną wersją dostępnego na tej stronie regulaminu.

Nasza działalność biznesowa obejmuje produkcję i dystrybucję materiałów potrzebnych do produkcji papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych. Nie zajmujemy się sprzedażą papierosów ani innych produktów tytoniowych i żadne treści zamieszczone na tej witrynie internetowej nie służą sprzedaży, promowaniu czy reklamowaniu produktów tytoniowych w żadnej z jurysdykcji.

W niektórych jurysdykcjach mogą obowiązywać pewne ograniczenia lub zakazy dotyczące zakupu, odsprzedawania czy dystrybucji naszych towarów lub usług. Nie jest możliwe sprawdzanie przepisów prawnych wszystkich jurysdykcji, w obrębie których przebywają nasi klienci, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody poniesione przez naszych klientów (lub ich klientów) w związku z dokonanym przez nich zakupem, otrzymaniem lub użytkowaniem naszych towarów i usług. Zaleca się sprawdzenie stosownych przepisów obowiązujących w Twojej systemie prawnym.

Wydanie, opublikowanie lub dystrybucja dokumentów dostępnych na tej witrynie internetowej w systemach prawnych innych niż obszar Wielkiej Brytanii może być ograniczony prawem, stąd też osoby przebywające w jurysdykcji innej niż obszar Wielkiej Brytanii, w której takie dokumenty są wydawane, publikowane, dystrybuowane lub w inny sposób udostępniane, powinny zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi w niej ograniczeniami i stosować się do nich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje oraz regulaminy (czy to wymagane ustawą, prawem zwyczajowych czy w inny sposób), niewyrażone w niniejszym Regulaminie, w pełnym zakresie dopuszczalnym prawem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za (1) żadne straty ani szkody ekonomiczne (np. utratę zysków, przychodów, klientów, umowy, renomy czy jakiekolwiek inne straty finansowe), (2) żadne szczególne, pośrednie lub wtórne straty czy szkody, bez względu na sposób ich powstania, powstałe w wyniku lub w związku z naszą witryną internetową, jak również za (3) żadne straty lub szkody spowodowane przez działania osób trzecich, których witryny internetowe można odwiedzić za pomocą łącza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie służą ani nie mają służyć ograniczaniu ani wykluczaniu naszej odpowiedzialności wobec osób trzecich, jaka zgodnie z prawem może na nas spoczywać, a której nie można zgodnie z prawem w ten sposób ograniczać ani wykluczać. Nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za spowodowanie zgonu lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania czy też zaniedbania po stronie naszych pośredników, a także za oszustwo związane z naszą witryną internetową.

Postanowienia ogólne

Jeśli w którymkolwiek momencie zwolnimy Cię z obowiązku przestrzegania któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu, nie będzie to oznaczało, że nie możemy znowu od Ciebie wymagać jego przestrzegania w przyszłości.

Jeśli którykolwiek zapis niniejszego Regulaminu zostanie odrzucony albo uznany za nieskuteczny przez jakikolwiek sąd lub inny upoważniony do tego organ, nie wpłynie to na resztę postanowień tego Regulaminu.

Możemy scedować, zlecić lub przenieść na osoby trzecie dowolne z naszych praw lub obowiązków na mocy niniejszego Regulaminu. Możesz wyłącznie zlecić lub przenieść na osoby trzecie dowolne ze swoich praw lub obowiązków na mocy niniejszego Regulaminu po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.

Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu i wszelkie spory wynikające z niego lub w związku z nim będą przedmiotem niewyłącznej jurysdykcji angielskich sądów.

Prosimy się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Regulaminu lub naszej witryny internetowej. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub napisać do nas na wyżej podany adres (do wiadomości zastępcy sekretarza - Deputy Company Secretary; Tel. +44 (0)1908 359100